Skip links

Elite Runners

Nader Jaber

5000 m 14:54
10000 m 31:20
5 km 14:58
10 km 30:50
Half Marathon 1:10.35

Nesrine Njeim

5 km 18:35
10 km 37:11
Half Marathon 1:16.59
Marathon 2:45.28

Emesa Melki

1500 m 5:03
3000 m 10:58
5000 m 18:56

Ramez Jaje

800 m 1:57.38
1000 m 2:36.12
1500 m 4:09.65
10 km 35:12

Joan Makary

800 m 2:19.24
1500 m 4:37.62
5000 m 18:08

Karine Shraim

5000 m 19:48

Zayed El Sayed

800 m 1:56
1500 m 4:03

Charbel Sejaan

1500 m 4:09
5000 m 15:47

Samir Salman

5000 m 15:44
10 km 34:12
Half Marathon 1:11.48

Toni Hanna

5 km 15:37
10 km 32:48
Half marathon 1:09.15
Marathon 2:34.43

Nada El Kurdi

1500 m 4:58
5000 m 19:08
10 km 39:30
Half Marathon 1:29.00